Portal Branży Ogrodniczej

Sprzedaż środków ochrony roślin

Zmiany w obrębie sprzedaży środków ochrony roślin to wyraz dążenia do standardów europejskich. Które z nich są najważniejsze?

 

Warunki sprzedaży środków ochrony roślin regulują przepisy ministra rolnictwa, a także przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej. Wynika z nich, że środki ochrony roślin mogą sprzedawać podmioty gospodarcze (hurtownie, sklepy i centra ogrodnicze) posiadające zezwolenie (koncesję). Aby ją otrzymać, należy spełnić warunki zawarte m.in. w przepisach BHP: magazyny muszą posiadać wentylację mechaniczną, instalację elektryczną gazoi pyłoszczelną. Posadzki magazynów powinny być wyłożone kaflami gładkimi i łatwo zmywalnymi. Bezpieczeństwo pracy w magazynie na pewno podniesienie kratka utylizacyjna. Ponadto magazyn środków ochrony roślin musi być wyposażony m.in. w sprzęt gaśniczy, specjalną apteczkę ze środkami pierwszej pomocy (sprzedaż apteczek prowadzi tylko Instytut Medycyny Wsi), sprzęt i urządzenia do przemieszczania i składowania towarów oraz specjalne szafy do przechowywania preparatów w klasie T i T+ (w przypadku tych produktów dodatkowo wymagane jest prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży). Środki ochrony roślin w sprzedaży detalicznej nie mogą być również dostępne w systemie samoobsługowym, stąd w wielu miejscach przechowywane są w przeszklonych zamykanych szafach.

 

 

Kaucje za opakowania
Proces kaucjowania opakowań środków ochrony roślin z całą pewnością jest zasadny, jednak nie przyjął się wśród konsumentów. Klienci bowiem rzadko kiedy poświęcają czas na przygotowanie opakowania Ka ucje za opa kowania do zwrotu, ponadto opłata za opakowanie nie jest na tyle wysoka, by zmobilizować konsumenta do proponowanego zachowania. Inaczej sprawy się mają w przypadku środków ochrony roślin do produkcji rolniczej, których cena za opakowanie jest znacznie wyższa. Należy jednak pamiętać, że opłatę kaucyjną należy uwzględnić na paragonie osobno i przypomnieć o niej klientowi.

Andrzej Łubkowski
Dyrektor sprzedaży Tamark SA

 

 

Węższe zastosowanie
Zpowodu zmienionych regulacji prawnych mniej jest obecnie dostępnych substancji aktywnych, na bazie których mogą powstawać i być dopuszczone do sprzedaży środki ochrony roślin. Powoduje to, że coraz więcej produktów o znanych nazwach handlo wych musi być wycofanych z rynku. Zauważyć też można grupę środków ochrony roślin na bazie tej samej substancji aktywnej. Innym skutkiem zmian prawnych jest istotny wzrost kosztu badań niezbędnych w procesie rejestracyjnym, co powoduje że produkty mają coraz węższe zastosowanie – producenci próbują, zawężając obszar badań, zmniejszyć poziom ich kosztów.

Ewa Ratuszny
Dyrektor handlowy firmy BROS

 

Pracownicy mają obowiązek używania odzieży ochronnej i posiadania wymaganego zezwolenia do sprzedaży środków ochrony roślin. Takie zezwolenia otrzymują po odbytych szkoleniach zakończonych egzaminem z wynikiem pozytywnym. Ważność zezwoleń wynosi pięć lat.

 

Przedmiotem handlu środkami ochrony roślin są preparaty posiadające aktualne zezwolenia ministra rolnictwa na sprzedaż i stosowanie oraz będące w okresie 18 miesięcy od daty zakończenia zezwolenia. Obowiązujące przepisy precyzyjnie określają wymagane cechy produktów, tj. muszą być przechowywane w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach z polską etykietą – instrukcją stosowania. Ważna jest też data ważności. Towary przeterminowane lub bez aktualnego zezwolenia powinny zostać wycofane ze sprzedaży. Przeterminowane preparaty należy poddać atestacji do Instytutu Ochrony Roślin. Jeżeli preparat w dalszym ciągu spełnia wymagania, otrzymuje atest analityczny dopuszczający go do sprzedaży i stosowania w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia atestu. W przypadku niespełnienia wymagań jakościowych preparaty należy przekazać Instytutowi Ochrony Roślin ze zleceniem utylizacji przedmiotowej danej partii środków. Utylizacji podlegają (bez względu na datę ważności) preparaty, którym skończyło się zezwolenie ministra rolnictwa.

 

 

Organizacja miejsca sprzedaży
Miejsce sprzedaży środków ochrony roślin musi stanowić wydzieloną część i nie podlegać sprzedaży samoobsługowej. Najlepiej za ladą lub w zamykanych szafach, gdzie dostęp mają tylko uprawnieni pracownicy. Pamiętajmy także o odpowiednim oznaczeniu tych miejsc. Gdy zjawi się Inspekcja Sanitarna, będzie szukała odpowiednich oznaczeń. Powinniśmy posiadać aktualny rejestr środków ochrony roślin (możemy handlować tylko tymi preparatami, które znajdują się w rejestrze), aktualne karty charakterystyki preparatów niebezpiecznych (udostępniane klientom na ich życzenie) i także aktualny spis preparatów niebezpiecznych znajdujących się na stanie (w tym przypadku nie są to tylko środki ochrony roślin, ale także nawozy, podpałki do grilla i wiele innych). Przynajmniej raz w roku odwiedzą nas inspektorzy z Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, sprawdzą wszystkie dokumenty, uprawnienia pracowników, czy są przestrzegane zasady BHP. Dokładnie obejrzą preparaty chemiczne pod kątem daty ważności i tego, czy są dopuszczone do obrotu. Gdy zjawi się Inspekcja Sanitarna, bardzo dokładnie przyjrzy się kartom charakterystyk. Ważne jest też, żeby przy obsłudze nie było osób przypadkowych. Pracownik powinien posiadać przynajmniej minimalną wiedzę na temat ochrony roślin. Część klientów traktuje sprzedawcę jak lekarza dla swoich chorych roślin. Fachowa wiedza jest tu bardzo przydatna. Trafne zdiagnozowanie szkodnika czy choroby i dobranie odpowiedniego preparatu spowoduje, że klient będzie do nas wracał.

Piotr Kuźniak
Centrum Ogrodnicze Plant w Poznaniu

 

 

W przypadku, gdy kupujący nie odbierze sam zakupionych preparatów, przy dostarczeniu towaru do klienta musimy spełnić warunki przepisów ADR (wymagana tu jest odpowiednia dokumentacja do zakupionego towaru, zabezpieczenie przesyłki wg jej wagi, kwalifikacje kierowcy, wymagania dotyczące środka transportu i postępowanie z preparatem w nagłych przypadkach – np. rozszczelnienie).

 

Od około trzech lat w Polsce obowiązują przepisy regulujące postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin. Podmioty sprzedające są zobowiągrudzień zane do pobierania kaucji za opakowanie (zgodnie z obowiązującym cennikiem) od ostatecznego nabywcy preparatu. Wg obowiązujących przepisów sprzedający ma obowiązek odbioru wszystkich opakowań, zwracając wartość pobranej kaucji za opakowania po środkach ochrony roślin zakupionych u niego. Na opakowania zakupione w innych miejscach należy wystawić protokół odbioru opakowań. Zebrane opakowania są następnie odbierane z hurtowni przez firmy posiadające koncesję na ich utylizację. To dobry krok w kierunku ochrony środowiska.

 

 

 

Sprzedaż łączona
Wykorzystanie odpowiednich akcesoriów przy aplikacji środków ochrony roślin to sprawa naturalna. Klient poszukujący odpowiedniego preparatu do ochrony roślin będzie jednocześnie zainteresowany zakupem stosownego urządzenia do jego Sprzeda ż łączona nanoszenia. Dlatego też tak ważne jest, by produkty tego typu umieszczane były w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Jedną ze skutecznych metod sprzedaży środków ochrony roślin jest dołączenie urządzenia do jego aplikacji. Środki ochrony roślin i akcesoria do ich aplikacji to produkty komplementarne, które wspomagają się wzajemnie. Wiarygodność uznanych producentów środków ochrony roślin rozciąga się na producenta dołączonych akcesoriów, i na odwrót.

Michał Łosiak
Prezes Zarządu
Kwazar Corporation

 

 

„Antybiotyki” dla roślin
Małe opakowania środków ochrony roślin to atrakcyjny produkt dla wszystkich działkowiczów, hobbystów-ogrodników dokonujących zakupów w centrum ogrodniczym. W wielu krajach Europy Zachodniej i w USA preparaty te stanowią o wiele szerszą półkę niż nawozy ogrodnicze. Te swego rodzaju „antybiotyki” dla roślin stanowią ważną pozycję sprzedażową i centrom ogrodniczym zapewniają wydłużony okres sprzedaży do późnej jesieni. Potrzeba zezwoleń na handel tymi produktami powoduje swego rodzaju barierę dla mniejszych punktów detalicznych, co może wpływać pozytywnie na obrót. Wiedza i fachowe doradztwo w zakresie stosowania środków ochrony roślin to niezastąpione atuty centrów ogrodniczych i przewaga nad chociażby masową obsługą w hipermarketach. Firma Agrecol posiada bardzo szeroką i dostosowaną do rynku hobbystycznego ofertę, stanowiącą już ponad 100 pozycji. Odpowiednia grafika opakowania, przejrzystość, wiele praktycznych wskazówek ułatwiających zastosowanie preparatu, np. dawki przeliczeniowe, to ważne podpowiedzi dla sprzedawcy i działkowicza. Pomocnym narzędziem jest również wyszukiwarka na stronie www.agrecol.pl w kategoriach: choroba, szkodnik, problem, gdzie łatwo zdiagnozować dolegliwość i dobrać odpowiedni środek.

Marcin Barbach
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
Agrecol Sp. z o.o.

 

 

 

Polecamy

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.