„Biznes Ogrodniczy” na Podlasiu

Redakcja miesięcznika „Biznes Ogrodniczy” w ubiegłym tygodniu eksplorowała kolejne województwo, którego szczegółowej analizy dokona w rubryce Handel w regionach październikowego wydania. – Odwiedziliśmy wiodące centra ogrodnicze i sklepy, a także hurtownie, których liczbą jesteśmy pozytywnie zaskoczeni – mówi Ilona Rosiak, redaktor naczelny pisma. – Świadczy to przede wszystkim o rozdrobnionym handlu detalicznym, a także potencjale jaki wciąż drzemie w województwie podlaskim – dodaje.

Województwo podlaskie położone w północno – wschodniej części Polski sąsiaduje z województwami: warmińsko – mazurskim, mazowieckim i na krótkim odcinku z lubelskim. Na północnym-wschodzie województwo graniczy z Litwą (długość granicy ok. 100 km), a na wschodzie z Białorusią (ok. 250 km). Podlaskie stanowi wewnętrzną (z Litwą) i zewnętrzną (z Białorusią) granicę Unii Europejskiej.

Obszar podlaskiego wynosi 20 180 km kw, tj. 6,5% powierzchni całego kraju i jest szóstym pod względem wielkości województwem w Polsce. Liczba ludności województwa podlaskiego wynosiła w 2004 r. 1 224 tys. osób (3,2% ludności kraju), co stawia je na 14 miejscu w Polsce.

Największym miastem i jednocześnie stolicą województwa jest liczący ponad 291,7 tys. mieszkańców Białystok. Pełni on rolę gospodarczego i naukowo-kulturalnego centrum północno-wschodniej Polski. Spośród pozostałych miast tylko Suwałki i Łomża liczą powyżej 65 tys. Augustów, Bielsk Podlaski, Grajewo, Hajnówkę, Zambrów i Sokółkę zamieszkuje ludność w przedziale od 20 tys. do 30 tys. mieszkańców. Pozostałe ośrodki to miasta małe –
do 15 tys. mieszkańców. Wiejska sieć osadnicza charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem; średnio na jedną miejscowość wiejską przypada ok. 133 mieszkańców (w kraju 259).

Struktura wiekowa mieszkańców województwa podlaskiego charakteryzuje się wyższym niż w całej Polsce odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym (województwo – 23,2%, Polska – 22%) i poprodukcyjnym (województwo – 16,4%, Polska – 15%) a także niższym odsetkiem ludności w wieku produkcyjnym (województwo – 60,35%, Polska – 63%).

Dominującym działem gospodarki województwa jest rolnictwo. Jest ono równomiernie rozmieszczone w stosunku do bazy surowcowej. W Podlaskiem w 2004 r. funkcjonowało ok. 116 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych, których średnia powierzchnia użytków rolnych przypadających na jedno gospodarstwo rolne, wynosiła 13,4 ha. Poziom infrastruktury technicznej na wsi jest jeszcze słaby. Z uwagi na sieć ekologiczną NATURA 2000 istnieje konieczność rozwijania gospodarki regionu zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska (zaprzestanie i nierozwijanie uciążliwej produkcji) poprzez rozwój alternatywnych kierunków rozwoju gospodarczego np.: zrównoważonej turystyki, proekologicznego leśnictwa, rolnictwa ekstensywnego. Ponadto, szans rozwoju sektora produkcyjnego upatrywać należy w wysokiej jakościowo bazie surowcowej dla przetwórstwa rolniczego, utrwalonej tradycji produkcyjnej i eksportowej w niektórych dziedzinach przemysłu (np. mleczarski, mięsny, piwowarski, tytoniowy, włókienniczy, drzewny, zbożowy), bliskości i dobrym powiązaniu z chłonnym rynkiem „wschodnim”, znacznym potencjale naukowo-badawczym szkolnictwa wyższego oraz jakości środowiska korzystnego dla przemysłów wysokich technologii.

 

A jak rozwija się tu branża ogrodnicza? O tym już w październikowym wydaniu „Biznesu Ogrodniczego”!

 

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: