Co z opakowaniami po środkach ochrony roślin?

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DzU 2013 poz. 888), która tworzy nowy system gospodarki odpadami. Przepisy nie są jeszcze rygorystyczne, ponieważ minister środowiska powinien wydać podstawowe rozporządzenie dotyczące minimalnych poziomów odzysku i recyklingu opakowań po środkach ochrony roślin

 Do tej pory obowiązywała ustawa z 14 grudnia 2012 roku. Zgodnie z nowymi przepisami z 13 czerwca 2013 roku nie jest naliczana kaucja za opakowania po środkach ochrony roślin. Przedsiębiorcy, którzy w skali roku nie przekroczą 1000 kg wprowadzanych opakowań, nie mają obowiązku rozliczania opłaty produktowej, jednakże powinni złożyć do urzędu marszałkowskiego dokumenty dotyczące pomocy de minimis.

 

Osoby handlujące środkami ochrony roślin muszą przyjmować od klientów opakowania po zużytych produktach. Zalecane jest, aby wywiesić w sklepie taką informację. Minister środowiska powinien jednak wydać podstawowe rozporządzenie dotyczące minimalnych poziomów odzysku i recyklingu opakowań po środkach ochrony roślin. Nie wiadomo, kiedy będzie to rozporządzenie. Przepisy obowiązują, trzeba je znać, ale nie są jeszcze rygorystyczne.

– Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późń. zm.) zarówno gromadzenie zwracanych do sklepów czy centrów ogrodniczych odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin należy traktować jako nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów. Jednostki te są zwolnione z uzyskania odpowiednich zezwoleń na zbieranie tych odpadów. Muszą one jednak mieć podpisaną umowę zawartą w formie pisemnej, z firmą odbierającą odpady opakowaniowe w imieniu wprowadzającego środki ochrony roślin. Należy jednak zaznaczyć, iż zbieranie m.in. zwracanych do sklepów czy centrów ogrodniczych odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin, zgodnie z ogólnymi zasadami gospodarki odpadami związanymi ze zbieraniem i transportem, powinno odbywać się w sposób selektywny, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o odpadach. Przy czym przez selektywne zbieranie, mające na celu ułatwienie przetwarzania odpadów, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o odpadach, należy rozumieć takie zbieranie w ramach, którego dany strumień odpadów, obejmuje te odpady, które charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i cechami. Jednakże obowiązujące przepisy nie narzucają określonych wymagań co do wymogów, jakie powinno spełniać miejsce przechowywania tych odpadów opakowaniowych na terenie jednostki handlowej. Muszą być jednak spełnione ogólne przepisy sanitarne – informuje Małgorzata Czeszejko-Sochacka z Biura Ministra Środowiska.
 

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: