Hortico wypłaci 1,7 mln zł

Hortico SA, spółka notowana na rynku NewConnect, wypłaci dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r.

27 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hortico podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014, w której postanawia, że kwota 1 677 613,50 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,15 zł brutto na jedną akcję.

W I kw. 2015 r. spółka wypracowała 2,7 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, a jej przychody ze sprzedaży wyniosły 22,47 mln zł – były to tym samym najlepsze wyniki finansowe Hortico w całej jej historii. Prognozy finansowe na 2015 r. przewidują wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie 5,43 mln zł zysku netto.

REKLAMA
Targi Zieleń to życie