Niespójne przepisy dotyczące kas fiskalnych

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zwraca uwagę na projektowane regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji obrotu, kryteriów technicznych i serwisu kas rejestrujących. Organizacja uważa, że wydanie aż trzech różnych projektów regulujących kwestię obsługi kas może spowodować niespójność w stosowaniu przepisów w praktyce handlowej oraz zwiększenie ryzyka błędnych interpretacji przez podatników

Regulacje, aktualnie będące przedmiotem konsultacji społecznych i międzyresortowych, przygotowuje Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Gospodarki. Są nimi:
– projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunków używania kas przez podatników;
– projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących mających znaczenie dla ewidencjonowania;
– projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

POHiD jest zdania, że wydanie aż trzech różnych projektów może spowodować niespójność w stosowaniu przepisów. Ponadto – według organizacji – nakładają one na handel szereg nowych, czasochłonnych i kosztownych, obowiązków wynikających z wprowadzenia licznych wymogów technicznych i sprawozdawczych. Jako przykłady POHiD podaje: ingerencję w systemy teleinformatyczne (estymowany koszt to 90 mln zł w skali branży); obowiązek prowadzenia nowych ewidencji towarów i reklamacji (sposób prowadzenia tych ewidencji nie został precyzyjnie określony i budzi szereg wątpliwości); wprowadzenie pojęcia „jednoznacznej nazwy towaru", która powinna widnieć na paragonach oraz obowiązki o charakterze formalnym, np. ograniczenie prawa podatnika w zakresie swobodnej zmiany uprawnionego serwisanta kas.

Niezrozumiałe i niekorzystne jest wydłużenie okresu archiwizacji paragonów papierowych do 6 lat. POHiD uważa, że należy utrzymać dotychczasowe, korzystne dla wszystkich podatników, rozwiązanie w postaci 2-letniego okresu archiwizacji paragonów.  Rozporządzenia budzą szereg wątpliwości oraz problemów praktycznych i interpretacyjnych, organizacja apeluje więc do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki o przesunięcie wejścia w życie rzeczonych przepisów z 1 kwietnia 2013 na 1 stycznia 2014 r., a także o eliminację problemów praktycznych, zgodnie ze szczegółami zawartymi w opiniach przesłanych przez POHiD.

Źródło: www.dlahandlu.pl

REKLAMA
Targi Zieleń to życie