Rada Ministrów przyjęła ustawę zwiększającą prawa konsumentów

Rada Ministrów 24 grudnia przyjęła projekt ustawy o prawach konsumenta. Ma ona m.in. zagwarantować konsumentom szeroki dostęp do informacji w związku z zawieraniem umów. Do 14 dni wydłużony zostanie też termin odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem, a klient nie będzie musiał ponosić kosztów zwrotu zakupionych towarów

Ustawa zwiększa swobodę konsumenta co do wyboru uprawnienia, z jakiego może on skorzystać w wypadku wadliwości nabytej rzeczy: przywraca możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po stwierdzeniu wady, bez konieczności wysunięcia w pierwszym rzędzie żądania naprawy czy wymiany rzeczy.

Wprowadzi również przepisy, które zobowiązują przedsiębiorcę do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy.

W sytuacji, gdy konsument będzie dokonywał płatności kartą kredytową, przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od niego opłat wyższych niż te, które sam ponosi w związku z zastosowaniem tego sposobu płatności.

Wprowadzony zostanie również zakaz pobierania zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych na potrzeby kontaktowania się w sprawach związanych z zawartymi umowami.

Przywrócone zostanie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do gwarancji konsumenckiej. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca, który udziela gwarancji, nie określi dokładnie jej treści, konsument będzie mógł powołać się na uprawnienia związane z gwarancją przewidziane w Kodeksie cywilnym.

Korzyści dla przedsiębiorców według Ministerstwa Sprawiedliwości:
1. Ujednolicenie regulacji w skali całej UE. Powinno to zwiększyć zaufanie przedsiębiorców do systemów prawnych innych państw, obniżyć koszty dostępu do rynków tych państw (w szczególności koszty związane z obsługą prawną), a w konsekwencji ułatwić działalność transgraniczną.
2. Ułatwienie stosowania przepisów. Ustawa jasno definiuje, jakie informacje, kiedy i w jaki sposób przedsiębiorca powinien przekazać konsumentowi. Wprowadzenie precyzyjnych uregulowań, w tym zwłaszcza dotyczących kwestii, w których nie było szczegółowych regulacji, ma ułatwić przedsiębiorcom stosowanie przepisów i powinno przełożyć się także na obniżenie kosztów ich działalności.
3. Ujednolicenie zasad odpowiedzialności za jakość rzeczy. Obecnie przedsiębiorca, który sprzedaje towary, odpowiada za ich jakość według dwóch odrębnych reżimów: za wady rzeczy w stosunku do kupujących, którzy nie są konsumentami (rękojmia), oraz za niezgodność towaru z umową wobec konsumentów. Nowa ustawa pozwoli ujednolicić zasady odpowiedzialności w obrocie konsumenckim i w obrocie profesjonalnym.
4. Ułatwienie dochodzenia roszczeń regresowych. Planowane rozwiązania mają ułatwić sprzedawcy finalnemu dochodzenie zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z wykonaniem uprawnień przez konsumenta od tego z poprzednich sprzedawców/dostawców, którego działanie spowodowało wadę rzeczy.

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to 13 czerwca 2014 r. Termin ten wynika wprost z dyrektywy w sprawie praw konsumenta.

 Źródło: Marketing przy kawie

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: