W Senacie o rynku nielegalnych środków ochrony roślin

W Senacie RP w Warszawie 21 lipca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska, w trakcie którego omówiono kwestie dotyczące zabezpieczenia rynku polskiego przed napływem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin

Oprócz senatorów z obu komisji w posiedzeniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspektoratu Ochrony Środowiska, Policji.

Delegaci Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa (POLSOR) i Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (PSOR) przedstawili wspólne postulaty dotyczące ukrócenia procederu wprowadzania na polski rynek nielegalnych lub podrobionych środków ochrony roślin.


Propozycje obu Stowarzyszeń dotyczą m. in.:

1. Zacieśnienia współpracy i interakcji organów celnych, ścigania i służb fitosanitarnych na granicach lądowych, morskich i powietrznych na szczeblu unijnym oraz krajowym.

Działania miałyby polegać, m. in. na: ● zharmonizowaniu przepisów poprzez ustanowienie wspólnych zasad kontroli ś.o.r., prowadzonych w państwach członkowskich UE i na jej granicach;● ujednoliceniu kluczowych definicji w przepisach prawa; ● stworzeniu wspólnotowej bazy danych ś.o.r. dopuszczonych do obrotu; ● prowadzeniu szkoleń i przekazywanie wiedzy nt. nielegalnego obrotu ś.o.r.; ● współpracy międzynarodowej z państwami spoza UE, z których pochodzą nielegalne ś.o.r. (rekomendacje KE zawarte w raporcie DG Sanco z dn. 2 marca 2015 r.)

2. Utworzenia na szczeblu krajowym międzyinstytucjonalnej grupy zadaniowej, w której PIORiN byłby instytucją wiodącą. Proponowany skład grupy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów – Służba Celna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Policja, Lasy Państwowe oraz przedstawiciele producentów – PSOR oraz dystrybutorów – POLSOR.

Proponowane cele i zadania grupy to m. in.: ● prowadzenie analiz dotyczących metod nielegalnego importu oraz identyfikacja obszarów wprowadzania na rynek nielegalnych produktów; ● sformułowanie strategicznego planu działania służącego zapobieganiu ww. praktykom;● ustalenie sposobu prowadzenia działań przez poszczególne instytucje – członków grupy; ● koordynacja podejmowanych akcji (np. jednoczesne prowadzenie kontroli na granicach, bazarach i w punktach sprzedaży, w internecie oraz bezpośrednio u użytkowników; ● ustalenie zasad szybkiej wymiany informacji pomiędzy organami; ● utworzenie tzw. ścieżki alarmowej w przypadku poważnego kryzysu; ● stworzenie ram do efektywnego wykorzystana istniejących przepisów prawa; ● prowadzenie szerokiej działalności edukacyjno-szkoleniowej; ● analiza zagrożeń wynikających ze stosowania  nielegalnych ś.o.r.

3.    Zbadania kilku kwestii spornych w polskim prawie dot. środków ochrony roślin, handlu i obrotu tymi produktami, w tym rozważenie istotnego zwiększenia opłat na wydanie pozwolenia na handel równoległy oraz umożliwienie wycofania takiego pozwolenia w przypadku naruszenia prawa.

Źródło: ogrodoinfo
 

REKLAMA
Targi Zieleń to życie