Podłoża Plonownik
Podłoża Beztorfowe PLONOWNIK

Beztorfowe podłoża Plonownik firmy Athena wyrazem troski o środowisko

Narastający kryzys klimatyczny przy jednocześnie rosnącej świadomości potrzeby spowolnienia jego postępu i przeciwdziałania jego skutkom to determinanty zmian na rynku podłoży do uprawy roślin. Zastąpienie torfu – podstawowego komponentu tradycyjnych podłoży – innymi źródłami materii organicznej – to prosty wkład, który każdy miłośnik uprawy roślin może wnieść w realizację zasad zrównoważonego rozwoju, dbając o dobrą przyszłość kolejnych pokoleń. Na taką potrzebę rynek ma już gotową odpowiedź.

„Konserwatywny” torf

Najbardziej tradycyjnym i powszechnym bazowym komponentem używanym do produkcji podłoży do upraw (przeznaczonych zarówno na rynek profesjonalny jak i amatorski) jest torf. W 2022 r. prowadzono eksploatację torfu z 58 złóż i wydobyto go blisko 1 200 tys. m3, z czego ponad 99% przeznaczono do celów rolniczych. Masowe wykorzystanie torfu w ogrodnictwie, związane jest z jego właściwościami ułatwiającymi uprawę roślin. Torf jest lekki (jego ciężar objętościowy wynosi ok. 0,2 kg/dm3), porowaty (porowatość ogólna ok. 90 %) i ma duże zdolności do zatrzymywania wody (pojemność wodna ok. 70 % V). Wręcz idealny do uprawy roślin, ale…

Torfowiska, na których powstaje torf i z których się go wydobywa są istotnym elementem ekosystemu śródlądowych mokradeł, które są najszybciej ginącymi ekosystemami świata. W dobie kryzysu klimatycznego ich rola jest szczególnie istotna przy przeciwdziałaniu suszy, zachowaniu różnorodności biologicznej, akumulacji węgla, czy ograniczaniu tempa wzrostu temperatury powietrza. Stąd najwłaściwszym miejscem występowania torfu jest torfowisko.

Wiatr zmian

Potrzeby ochrony środowiska wskazują na konieczność i jednocześnie możliwość zastąpienia torfu w uprawie roślin produktami przetwarzania biomasy. Bo skoro udało się praktycznie wyeliminować wykorzystanie torfu jako opału to niewiele stoi na przeszkodzie by na bazie motywacji ekologicznej ograniczyć jego użycie w produktach nawozowych na rynku ogrodniczym.

Torf w podłożu do uprawy roślin można a nawet należy zastąpić przetworzoną biomasą. Źródeł biomasy roślinnej nie brakuje. Zarówno sektor rolnictwa, leśnictwa jak i gospodarka komunalna z ogromnym strumieniem bioodpadów wymagających zagospodarowania tworzą znaczący rynek biomasy.

Biomasę roślinną charakteryzuje duża zmienność składu i struktury – co znacząco odróżnia ją od tradycyjnego torfu. Od tych podstawowych cech biomasy zależy charakterystyka produktów jej przetwarzania. Nie bez znaczenia są przy tym warunki i sposób jej przetwarzania. Przy wykorzystywaniu odpadowej biomasy roślinnej czynnikiem szczególnej uwagi powinno być ustalenie zawartości występujących w niej metali ciężkich oraz potwierdzenie niewystępowania żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp. a także bakterii z rodzaju Salmonella. Cechy wyraźnie różniące produkty przetwarzania biomasy od tradycyjnego torfu nie powinny jednak zniechęcać do poszukiwania w tych materiałach zadowalającej alternatywy.

Obiecująca alternatywa

Odpowiedź na nowe rynkowe trendy przygotowała ATHENA ECO GROUP Sp. z o.o. Sp. kom. powstała w 2018 r. jako spółka powiązana z firmą BIO PRODUKTY sp. z o.o. – produkującą podłoża ogrodnicze oparte na torfie, dostarczającą je na krajowy i zagraniczne rynki już od ponad 30 lat. ATHENA ECO GROUP specjalizuje się w innowacyjnych i ekologicznych produktach nawozowych, wytwarzanych z troską o nasze wspólne dobro – planetę Ziemię.

Znaną już z grupy produktów BIO EKOLOGICZNE NAWOZY markę PLONOWNIK rozbudowano o BEZTORFOWE PODŁOŻA OGRODNICZE.

Nowa linia produktowa proekologicznych podłoży do uprawy roślin ATHENA ECO GROUP obejmuje:

 • beztorfowe podłoże do uprawy drzew i krzewów – pozwolenie P-1278/22
 • beztorfowe podłoże do uprawy roślin ozdobnych – P-1279/22
 • beztorfowe podłoże do uprawy roślin wieloletnich (bylin) – P-1280/22
 • beztorfowe podłoże do uprawy storczyków i epifitów – P-1281/22
 • beztorfowe podłoże do uprawy warzyw – P-1282/22
 • uniwersalne beztorfowe podłoże ogrodnicze – P-1283/22 (w tym rekomendowany do uprawy traw – TRAWNIK i ziół – ZIELNIK)

Obecność nowych produktów na rynku zainicjują:

 • podłoża uniwersalne rekomendowane do zastosowania przy zakładaniu i pielęgnacji trawnika (TRAWNIK) oraz podłoże rekomendowane do uprawy ziół (ZIELNIK) a także
 • specjalistyczne podłoże dedykowane uprawie roślin wieloletnich – BYLIN.

Nowe podłoża spełnią oczekiwania w uprawie amatorskiej jak i profesjonalnej.

Udzielone pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu są dowodem, że nowe podłoża:

 • są przydatne do uprawy roślin i spełniają wymagania jakościowe,
 • nie zawierają zanieczyszczeń w ilości przekraczającej ich dopuszczalne zawartości,
 • nie stanowią zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

W procesie produkcji podłoży wykorzystano naturalne mechanizmy rozkładu materii organicznej zachodzące w warunkach tlenowych w obecności mikroorganizmów. Uzyskane właściwości charakteryzuje wysoka funkcjonalność, której utrzymanie wymaga jedynie zachowania optymalnej dla roślin wilgotności – gwarantującej ponadto wysoką aktywność mikrobiologiczną i dostępność zawartych w nim składników pokarmowych.

Podłoże jest dystrybuowane w opakowaniach o optymalnej pojemności, ułatwiającej jego transport i zastosowanie w uprawie. Estetykę opakowań dostosowano do ekologicznego wizerunku produktów.

Nowe produkty powstały w ramach projektu pn. Opracowanie technologii produkcji nowych eko-podłoży przez Athena Eco Group Sp. z o.o. Sp. kom.  finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

REKLAMA
Targi Zieleń to życie